యువతా!!! బ్లాగ్ అంటె?( Youth!!! blog means? ) - Inspired by Sri Sri's "బుక్కులు" - "కుక్క పిల్లా, అగ్గి పుల్ల ..."

కలలు,

కవితలు,
కన్నిల్లు,
కాదెది బ్లాగు పొస్టు కనర్హం,
ఆనందం,
అడలు,
అనుమానం,
అఖాతం,
అతులితము లన్ని అఖిలమైన బ్లాగు కి అగత్యము లె!
క్రమం,
కాగితం,
కలం,
కాదయ్య కావల్సింది బ్లాగు కి,  
ఉత్సాహం,
ఉల్లాసం,
ఉజ్వలం,
 ఉన్నాయా నీలొ??
ఇంకెదుకు రాయవోయి ఒక టపా!
యువత,
కవిత,
నవత,
యుతము అయితె అది కాదా బ్లాగు కి యొగము !!!

Meaning:
Dreams,
Poem/poetry,
Tears,
All these fit for a blog post.
Happiness,
Grief/sorrow,
Suspicion/doubt,
Very deep,
All matchless things are needs for a big blog.
Order,
Pen,
Paper,
Are not the things you need for a blog.
Enthusiasm,
Delight,
Splendid,
If you have all these??
Start writing a post.
Youth,
Poetry,
Decline(sorrow),
When all these things joined together 
that blog is a junction for fortune.

Some words and their meanings:
  • అడలు = Grief/sorrow
  • అతులితము = match less
  • అఖిలం = all/ whole
  • అగత్యం = Need
  • ఉజ్వలం = Splendid/Radiant
  • యుతం = joined/combined
  • నవత = Decline/sorrow
Note : When I was inspired by Sri Sri's "బుక్కులు" - "కుక్క పిల్లా, అగ్గి పుల్ల ..." wrote this.
Sri Sri Links [1] [2] [3] [4] [5]


4 comments to "యువతా!!! బ్లాగ్ అంటె?( Youth!!! blog means? ) - Inspired by Sri Sri's "బుక్కులు" - "కుక్క పిల్లా, అగ్గి పుల్ల ...""

Post a Comment

Who ever writes Inappropriate/Vulgar comments to context, generally want to be anonymous …So I hope U r not the one like that?
For lazy logs u can at least use Name/URL option which don’t even require any sign-in, good thing is that it can accept your lovely nick name also and URL is not mandatory too.
Thanks for your patience
~Krishna(I love "Transparency")
వీలయితే నాల్గు పోస్టులు ...కుదురితే ఒక కామెంటూ ...

Translate

Enter your email address:

Buffs ...

Visitors


hits counter
View My StatsCheck Google Page Rank

Add to Google Reader or Homepage

Bookmark and Share

Tags


Powered by WidgetsForFree

Archives